ÕIGLAST RIIKI EI PEA LUBAMA – SEDA PEAB TAHTMA!


Meie, Eesti Vabariigi kodanikud, avaldame TAHET muuta kardinaalselt olemasolevat riigisüsteemi!

Kodanikkonna võim
Me tahame riiki, kus toimib kodanikkonna võimu teostamine esindus- ja otsedemokraatia kaudu:

 • esindusdemokraatia toimib põhimõttel alt-üles
 • otsedemokraatia toimib rahvahääletuste ja -küsitluste kaudu

Esindusdemokraatia alusel teostab võimu ainult hääleõiguslik kodanikkond (esindajat saab tagasi kutsuda):

 • Külakogu valib usaldusväärsete ja tuntud kodanike hulgast vallavanema, kes esindab küla kogukonda vallakogus.
 • Vallakogu ehk külavanemate kogu valib vallavanema, kes esindab külade kogukonda riigikogus.
 • Riigikogu moodustub valitud vallavanematest, kes valib endi hulgast riigivanema, kes juhib riigikogu tööd.

Valitsust juhib avaliku konkursi korras palgatud majandusspetsialist (peaminister), mitte erakonna liider. Peaminister moodustab valitsuse, kelle peamiseks ülesandeks on kodanikkonda teenindada, mitte kodanikkonna üle valitseda.

Ebaõiglane on see, et välisriigi Kodanik või mittekodanik saab täna meie riigis kohalikul tasandil võimu teostada.

Me tahame riiki, kus õigusaktid on ühemõttelised ega sõltu juristide tõlgendamise osavusest.

erakondlik poliitika
Riigivõimu teostamine erakondade poolt (Partokraatia) tuleb lõpetada!

Ebaõiglane on see sellepärast, et:

 • erakonnad esindavad pea alati rahva vähemust, mis on juba oma olemuselt ühiskonda lõhestav ja killustav
 • erakonna eesmärk on võimule saamine ja kodanikkonna üle valitsemine, mitte rahva teenindamine.
 • erakondliku poliitika kohaselt otsustab ja korraldab riigielu küsimusi väike grupp juhtfiguure nii erakonnaliikmete kui ka kogu rahva nimel.

presidenti ei ole vaja
Me tahame riiki, kus ei ole presidendi institutsiooni, mida maksumaksja arvel ülal pidada.

 • Presidendi institutsioon on mõttetu, kasutu ja väärtusetu.
 • President on ülemvõimu sümbol, monarhia jäänuk.

Kodanikkonna omand
Me tahame riiki, kus ainult Eesti Vabariigi kodanikud on strateegiliste ja monopoolsete ressursside ning oluliste ettevõtete omanikud.

Kõik strateegilised ja monopoolsed ressursid, nagu energia, vesi, maanteed ja palju muud, on kodanikkonna otseses omandis ja käsutuses.

Kodanikkonna Omanikutulu
Me tahame riiki, kus omanikena on meil õigus saada omanikutulu, millega tagatakse igale kodanikule Igakuine elatis sünnist surmani.

Kodanikkonna omand toodab kasumit, millest olulisem osa moodustab kodanikkonna omanikutulufondi, mille arvelt tasutakse kodanikele igakuist elatisraha sünnist surmani.

Maksusüsteem
Me tahame riiki, kus maksusüsteem on lihtne, arusaadav, kergesti kontrollitav ja igale kodanikule märkamatu koormusega.

Tänaste maksude asemel tuleb kehtestada üks riigimaks, milleks on Tarbemaks. Muud maksud ning lõivud on vajadus- ja projektipõhised.

Tarbemaks on panga rahavoogude pealt arvestatav maks. Osa tarbemaksust laekub omanikutulufondi, mis suurendab Elatist.

Tervishoiusüsteem
Me tahame riiki, kus tervishoiusüsteem on kodanikkonnale tasuta ja orienteeritud inimese tervise eest hoolitsemisele, ennetamisele ja vajalikule ravile.

Kuna kodanikkond on huvitatud, et Rahvas oleks terve, on riigi ülesanne seista inimeste tervise eest. Selleks tuleb tegeleda terviseküsimustega ka ennetavalt. See hõlmab eelkõige tervisespordi rahastamist.

 • Tuleb moodustada riiklik pearahasüsteem, mis võimaldab igal noorel tegeleda tasuta vähemalt ühe tervisespordi alaga.

Ebaõiglane on tänane tervishoiusüsteem, mis on kasuahnuse ja rumaluse tulemus, mille eesmärk on teenida kasumit ning mitte tegeleda inimeste ravimisega, sest ravimine on tervishoiuteenuseid osutava äriühingu jaoks liialt kulukas.

Haridussüsteem
Me tahame riiki, kus hariduse eesmärk on kujundada patriootlikke, teistega arvestavaid ja mõtlemisvõimekaid kaaskodanikke, mitte kuulekaid alluvaid.

Haridus peab andma inimesele praktilised teadmised ja oskused, mis on vajalikud igale noorele elluastumiseks.

 • Koolieelsed lasteasutused on tasuta.
 • Põhi- ja keskharidus on tasuta ning kohustuslik.
 • Keskhariduse programm peab sisaldama noorte spetsialiseerumist või kutse omandamist.
 • Kõrgharidus on tasuta vajaduspõhiselt ehk riikliku tellimuse korral.

Õiglane on eestikeelse hariduse andmine juba lasteaiast alates, et vältida keele põhjal rahva lõhestamist.

Riiklik õppekava peab sisaldama ka rahaharidust ja kodanikuharidust.

Regionaalpoliitika
Regionaal- ja maaelupoliitika eesmärk on terviklik ja tasakaalukas piirkondade areng:

 • tuleb peatada elanike meelitamine suurtesse linnadesse (nt tasuta teenuste pakkumisega, mida saavad lubada ainult võimekamad)
 • tuleb taaselavdada maaelu ja väikeasulad
 • tuleb peatada kohalike inimeste äravool linna, pealinna, välismaale. Selleks tuleb:
  • ühtlustada elutingimused maal ja linnas
  • muuta kohaliku omavalitsuse rahastamine vajaduspõhiseks, lähtudes olulisuse põhimõttest
  • rahastada ühistransporti ja haridusasutusi otse riigi eelarvest, mitte kohalike omavalitsuste eelarve kaudu
   • Vastasel juhul tekitab see ebaõiglase olukorra, nagu näeme täna Tallinna puhul, kus pealinna meelitatakse elanikke tasuta ühistranspordiga.

PEAME MEELES, ET IGAST SAMMUST OLENEB TULEMUS
JA VALESTI TEHTUD SAMMU KORRAL
ON LAUSRUMALUS
LOOTA HEALE TULEMUSELE, ET EHK LÄHEB HÄSTI!
NO EI LÄHE – SEE ON KINDLAMAST KINDEL!

Author: EEK OrgGrupp