Manifest

Meie, Eesti Vabariigi kodanikud, tahame ÕIGLAST RIIKI seda ei pea LUBAMA, seda peab TAHTMA!

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,

 • mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
 • mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
 • mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
 • mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ..
Vt. Riigiteataja: hetkel kehtiv Eesti Vabariigi põhiseadus. 

Me tahame riiki, kus Eesti Vabariigi kodanikkond teostab riigivõimu üksnes põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja õigusriigi põhimõtete alusel.

Me tahame riiki, kus kehtestatavad õigusaktid on Eesti Vabariigi territooriumil ülimuslikud.

Me tahame riiki, mis lähtub Eesti Vabariigi põhiseadusest ja olulisuse põhimõttest.

Me tahame riiki, kus toimib kodanikkonna võimu teostamine esindus- ja otsedemokraatia kaudu:

 • Esindusdemokraatia toimib põhimõttel alt-üles
 • Otsedemokraatia toimib rahvahääletuste ja -küsitluste kaudu

Me tahame riiki, kus õigusaktid on ühemõttelised ega sõltu juristide tõlgendamise osavusest.

Me tahame riiki, kus kehtib õiglane karistussüsteem, mis ei riiva tavainimeste õiglustunnet.

 • Rahva vastu toime pandud kuriteod on aegumatud. Tuleb aeg, mil kõik tänased kurjategijad, korruptandid, riigireeturid ja oma rahva mahamüüjad õiglaselt karistatud saavad.

Me tahame riiki, kus ainult Eesti Vabariigi kodanikud on strateegiliste ja monopoolsete ressursside ning oluliste ettevõtete omanikud.

Me tahame riiki, kus omanikena on meil õigus saada Omanikutulu, millega tagatakse igale kodanikule Igakuine elatis sünnist surmani.

 • Igakuine elatis moodustub kodanike ühisvara ja ressursside tootlikkusest ehk osana tagatud kasumist. Meie strateegilised ressursid on maa, mets, vesi, õhuruum, energia, maavarad, tehnovõrgud, raudteed, maanteed jne.

Me tahame riiki, kus maksusüsteem on lihtne, arusaadav, kergesti kontrollitav ja igale kodanikule märkamatu koormusega.

 • Tänaste maksude asemel tuleb kehtestada üks riigimaks, milleks on Tarbemaks. Muud maksud ning lõivud on vajadus- ja projektipõhised. Vaata: maksusüsteem.

Me tahame riiki, kus pole presidendi institutsiooni, mida maksumaksja arvel ülal pidada.

 • Presidendi institutsioon on kasutu ja väärtusetu.
  • President on ülemvõimu sümbol, monarhia jäänuk.

Me tahame riiki, mis saaks olema eeskujuks kogu maailma rahvastele.

— ∗ —

Vaja on luua Erakond, mis oleks ühendavaks jõuks ja kodanikkonna kaitseks ning mis viiks ellu õiglast poliitikat riigi kodanikkonna huvides.

Selle vajaduse täidab ära Erakond Eesti Kodanikud. Meie erakonna tegevus on rajatud õiglasele kohtlemisele ja lähtub olulisuse põhimõttest.

Paratamatult näeb kehtiv seadusandlus ette võimu teostamist erakondliku poliitika kaudu. Meie erakonna eesmärk on tulla võimule selleks, et teha lõpp partokraatliku poliitikaga ja anda kogu võimutäius kodanikkonna kätte. Sellega lõpetab ka Erakond Eesti Kodanikud oma tegevuse.

Kuna energia ja vesi on eluks paratamatud Vajadused ning seega riikliku tähtsusega strateegilised ressursid, ei tohi need kunagi olla eraomanduses või väheste kontrolli all.

ENERGIA ja VESI
on eluks paratamatud vajadused,
mis peaksid meid kodanikena elatama, mitte aga
orjastama!

Oluline on see, mis meid kodanikena ühendab (kodanikkonna võim, omanikutulu, energia, vesi, maksusüsteem jne), mitte aga see, mis meid lõhestab, killustab või tülli ajab (isiklikud vajadused: uskumused, huvid, meeldivused jne).

 • Lõhestunud Rahvas täidab väheste kasuahnete võimuihalejate huve, kes pole huvitatud sellest, et kodanikkond moodustaks tugeva ühtse jõu.
  • Ühtsuse lõhkumiseks kasutatakse vaenu külvamist ja teadlikult rahastatavaid vahendeid, milleks on religioon, seksuaalvähemuste organisatsioonid, pagulaspoliitika, rassismi-süüdistused, antifašistlikud liikumised ja muud provokatiivsed konfliktiallikad.
  • Selle varjus püütakse aga summutada ühiskonna probleemide tegelikku algpõhjust, milleks on võimu ja vara äärmuslikult ebavõrdne jaotumine.
  • Järjest süvenev ebaõiglustunne tekitab omakorda kasvavat jõuetustunnet ja viha, mille tulemusena kakleme omavahel kolmandajärguliste küsimuste pärast, oleme alatasa üksteise kõri kallal ega saagi olla ühtsed.
  • Tsensuur ehk sõnavabaduse piiramine, nagu seda on soov kriminaliseerida vihakõne.
  • Tulemuseks on see, et me oleme ilma jäetud õigustest, mille eest me isegi seista ei suuda.

Meie, Eesti Vabariigi kodanikud, tahame ja anname endast kõik, et Eesti Vabariik saaks olema ÕIGLUSELE rajatud iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik.