Erakond Eesti Kodanikud

PROGRAMM

Programmi aluseks on Kodanik ja õiglase kohtlemise põhimõtte alusel sõlmitav kodanikevaheline kokkulepe. Kodanikena on meie peamiseks ühiseks huviks hoolitseda selle eest, et:

 • inimene oleks terve ja kaitstud
 • haridusprogramm kujundaks inimesest mitte kuuleka orja, vaid mõtlemisvõimeka ja vastutustundliku kodaniku

Sellest tulenevalt moodustavad haridus, tervis ja turvalisus alusvundamendi, mille ümber kujundatakse õiglane Riik.

Kõik programmis kirjeldatu vajab kardinaalseid muudatusi kehtivas õigussüsteemis. Programmi elluviimiseks tuleb korraldada olulistes küsimustes rahvahääletusi ja -küsitlusi.

Kodanikkonna võim

kodanikkond teostab võimu esindus- ja otsedemokraatia alusel.

Kehtiva põhiseaduse § 1 kohaselt on kõrgeima riigivõimu kandja Rahvas. See aga on eksitav ja ei ole üheselt mõistetav ning vajab põhiseaduses muutmist. Asendada tuleb sõna “rahvas” sõnaga “kodanikkond”. Põhjendused:

 • eesti rahva hulka kuuluvad kõik inimesed, kes elavad Eesti Vabariigis kas alaliselt või ajutiselt. Nendeks on eestlased, venelased, ukrainlased jm rahvused. Rahva seas on ka neid, kel ei ole Eesti kodakondsust
 • ei ole mõeldav, et teiste riikide kodanikud (sh kodakondsuseta isikud) saaksid teostada võimu riigis, mille kodanikud nad ei ole – ei riiklikul ega kohalikul tasandil

rahvast saab esindada hääleõiguslik kodanikkond. Ja see on õiglane!

Loe edasi

Valimissüsteem

Meie eesmärk on kogu kehtivat valimissüsteemi kardinaalselt muuta.

Üleriigilised erakondade ja üksikkandidaatide valimised tuleb asendada valimistega põhimõttel alt-üles, mille kohaselt peavad kodanikud saama valida enda hulgast neid, keda tunnevad ja usaldavad – nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Usalduse kaotamise korral on võimalik esindajaid tagasi kutsuda. Ja see on õiglane!

Loe edasi

Kodanikkonna omand

riigivara on Eesti Vabariigi kodanike ühisvara. Kodanikud on ühisvara omanikud ehk kaasomanikud. Omanikena on meil õigus saada Omanikutulu, millega tagatakse igale kodanikule Igakuine elatis sünnist surmani.

Kodaniku igakuine elatis asendab toetused ja pensionid. Seetõttu kaob vajadus senise toetus- ja pensionisüsteemi järele.

 • Igakuine elatis moodustub kodanike ühisvara ja ressursside tootlikkusest ehk osana tagatud kasumist.
 • Meie strateegilised ressursid on maa, mets, vesi, õhuruum, energia, maavarad, tehnovõrgud, raudteed, maanteed jne.

Loe edasi

Maksusüsteem

Olemasolevat maksusüsteemi ei ole võimalik pelgalt muuta, peenhäälestada või parendada. Kehtestada tuleb täielikult uus maksusüsteem. Tänaste maksude asemel kehtestatakse üks riigimaks, milleks on Tarbemaks.

Eesti Vabariigi maksusüsteem peab olema lihtne, läbipaistev, kõigile arusaadav, kergesti kontrollitav ja igale kodanikule märkamatu koormusega. Ja see on õiglane!

Loe edasi »
Vaata ka: Maksud enne ja pärast aatat 2018

Haridussüsteem

Haridus on üks kolmest alustalast, mille puhul saab iga mõistlik kodanik aru, et selle rahastamine maksusüsteemi kaudu tuleb ühiselt odavam kui eraviisiliselt. Hariduse rahastamine on osa riigieelarvest, mitte ei toimu kohaliku omavalitsuse kaudu.

Hariduse eesmärk on kujundada patriootlikke, teistega arvestavaid, kohusetundlikke ja mõtlemisvõimekaid kaaskodanikke, mitte kuulekaid alluvaid. Haridus peab andma inimesele praktilised teadmised ja oskused, mis on vajalikud igale noorele elluastumiseks.

 • Põhi- ja keskharidus on tasuta ning kohustuslik.
 • Koolieelsed lasteasutused on tasuta.
  • Keskhariduse programm peab sisaldama noorte spetsialiseerumist või kutse omandamist.
 • Kõrgharidus on tasuta ainult vajaduspõhiselt ehk riikliku tellimuse korral.

Õiglane on eestikeelse hariduse andmine juba lasteaiast alates, et vältida rahva lõhestamist keele alusel.

Loe edasi »